Podmínky účasti v soutěži s názvem "Sbírání lužnických oblázků"

Podmínky účasti v soutěži s názvem

»Sbírání lužnických oblázků«

(dále jen „podmínky“)

1. Pořadatelem soutěže je: Klub českých turistů

se sídlem: Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1

IČO: 00505609

DIČ: CZ00505609

      (dále jen „pořadatel“)

2. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá od 4. 8. 2014 – 4. 8. 2016

3. Účast v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník soutěže“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce).

Účastníkům se na konto vytvořené na oficiálních webových stránkách projektu „Stezka podél Lužnice nás spojuje“ za každý ušlý kilometr na Stezce připisuje jeden lužnický oblázek. Při nahlašování absolvování trasy je povinnost nahrát fotografii, která dokazuje, že turista v místě skutečně byl. Na fotografii tedy musí být jeho osoba a jedna ze zajímavostí jmenovaných v průvodci či na webových stránkách.

4. Výhry v soutěži

U této příležitosti byla vyrobena speciální sada oblíbených turistických známek, které není možno získat jinak než v této soutěži.

Pro získání výher pro jednotlivé kategorie stanoveny následující podmínky:

 

1. meta - měšec oblázků

2. meta - vědro oblázků

3. meta - truhla obrázků

Děti (< 15 let )

50 oblázků

90 oblázků

130 oblázků

Dospělí

80 oblázků

140 oblázků

200 oblázků

Senioři ( > 65 let)

70 oblázků

130 oblázků

170 oblázků

V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu není možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

5. Oznámení o výhře

Všichni výherci budou o výhře v soutěži informováni, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v kontaktním formuláři při registraci. E-mailová adresa účastníka soutěže bude použita výhradně k informování o případné výhře. Za správnost kontaktních údajů, na základě kterých bude výherce informován o výhře, pořadatel neodpovídá.

6. Vyloučení z účasti v soutěži

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,

b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,

c) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí).

Při každém vyloučení ze soutěže bude výherci následně výhra odebrána, případně bude muset vrátit již poskytnutou nebo dodanou výhru.

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto podmínek ze strany účastníka soutěže, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění účastníka soutěže vyřadit ze soutěže.

7. Vyloučení odpovědnosti za škody

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí.

 

V Praze dne 31. 7. 2014